Home / Мэдээ, мэдээлэл / Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгчдийн жагсаалт

Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгчдийн жагсаалт

Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгчдийн жагсаалт
Танд дараах төлбөр төлөгч иргэдийн хаяг, түүний эд хөрөнгийн талаар мэдээлэл байгаа бол МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож тус газартай хамтран ажиллахыг хүсье.
/Мэдээллийн нууцыг чанд хадгална/
Тус газрын тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад Б.Баттулга 890863045da524751636a_Page_1
5da524751636a_Page_2

Scroll To Top