Өргөдөл, гомдол гаргах заавар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргад санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол амаар болон бичгээр гаргаж болно.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын удирдлагууд иргэдийг цагийн хуваарийн дагуу хүлээн авч, уулзан санал, хүсэлтийг сонсож, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.
Та бичгээр өргөдөл, гомдол гаргахдаа өргөдөл, гомдол гаргаж буй эрх бүхий албан тушаалтны овог нэр, албан тушаалыг зөв, гаргацтай бичих, өргөдөл, гомдол гаргаж буй огноо, оршин суугаа газар болон шуудангийн хаяг, холбоо барих утасны дугаар зэргийг заавал бичнэ үү.

Back to top button